zone()

阅读(345) 标签: zone,

本章介绍zone()函数的多种用法。

zone( h )

描述:

获取分机上的数据区

语法:

zone(h)

备注:

获取分机h上存在的数据区,h是序列则返回数列的序列

参数:

h

节点机或节点机序列

返回值:

序列

示例:

zone("192.168.0.116:8281")

zone(["192.168.0.116:8281","192.168.0.129:8281"])

zone(i)

描述:

设置当前内存区编号

语法:

zone(i)

备注:

设置当前内存区编号,无参数时返回当前内存区编号。

参数:

i

内存区编号

返回值:

整数或null

示例:

 

A

 

1

>zone(3)

设置当前内存区编号

2

=zone()

返回当前内存区编号,返回值为3