ttest_p ()

阅读(896) 标签: 数值型, 二值型,

描述:

计算T检验的p值。

语法:

ttest_p(A, B)

备注:

外部库函数,外部库的使用请参考《外部库使用指南》。

对于数值目标A,二值变量B;或者对于二值目标A,数值变量B,计算T检验的p值。

参数:

A

序列,数值型目标或二值型目标。

B

序列,二值型变量或数值型变量。

返回值:

双精度数

示例:

 

A

 

1

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

数值型变量。

2

[1,0,1,1,1,0,0,1,0,1]

二值型变量。

3

=ttest_p(A1,A2)

4

=ttest_p(A2,A1)