sg ()

阅读(44) 标签: 向量, 矩阵, sg平滑化,

描述:

对向量或矩阵的每行做SG平滑化

语法:

sg(A,n,m,d)

备注:

对向量A或矩阵A的每行做SG平滑化,nm点的多项式后做d阶导数,d省略为不求导;Anull时返回平滑化系数,是个长为m的向量。

参数:

A

向量或矩阵

n

多项式次数,n<m-1

m

取点数,为大于1的奇数,非奇数时会自动加1

d

导数阶数,d<n

返回值:

序列

示例:

 

A

 

1

[[1,2,3,4],[2,3,1,2],[1,1,1,-1],[1,0,-2,-6]]

 

2

=sg(A1,2,3,3)

3

=sg(A1,2,3)

4

=sg(,2,3)