se()

阅读(1389) 标签: 序列, 标准误,

描述:

计算数值序列A的标准误。

语法:

A.se()

备注:

外部库函数,外部库的使用请参考《外部库使用指南》。

SEM=SD为标准差。

参数:

A

序列,数值型序列

返回值:

双精度数

示例:

 

A

 

1

[0,6,5,2,0,2,1,0]

 

2

=A1.se()

返回A1的标准误。