pchipmthd ()

阅读(1930) 标签: 向量, 插值, 多项式,

描述:

分段三次 Hermite 插值多项式。

语法:

pchipmthd(x,y,newx)

备注:

外部库函数,外部库的使用请参考《外部库使用指南》。

x,y为已知点的坐标向量,newx为查询点向量,返回与newx中查询点对应的插值向量,向量的值由 x  的保形分段三次插值确定。

参数要求:

1newx的范围不能超过原有的x左右边界;

2x要求严格单调递增,y不作要求,xy的⻓度要求相等;

3、不能出现空值或者⽆穷⼤值。

参数:

x/y/newx

矩阵。

返回值:

序列

示例:

 

A

 

1

=[1, 3, 4, 8, 12, 19, 40, 100]

 

2

=[3, 10, 7, 15, 21, 19, 10, 30]

 

3

=[2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100]

 

4

=pchipmthd(A1,A2,A3)