Informix

阅读(2410) 标签: informix,

Ø  ifx_close()

关闭Informix数据库连接

Ø  ifx_conn()

创建Informix数据库连接

Ø  ifx_ cursor()

以游标的形式列出指定表的分片信息

Ø  ifx_listfrag()

以序表的形式列出指定表的分片信息

Ø  ifx_savefrag()

将内存中的分片信息并存入文件

Ø  ifx_setfrag()

设置表table的分片信息

Ø  ifx_takefrag()

从数据库提取指定表的分片信息