hbase_filterlist()

阅读(2628) 标签: 过滤器组合, 过滤数据,

描述:

多个过滤器组合过滤数据。

语法:

hbase_filterlist(filterHandle1,filterHandle2,...filterHandleN) 

备注:

外部库函数hbase_filterlist中也可以嵌套hbase_filterlist(),默认情况下多个过滤器之间是与(and)的关系。

选项:

@o

多个过滤器的组合,相互之间是或(or)的关系。

参数:

filterHandle

filter句柄。

返回值:

filter句柄

示例:

 

A

 

1

=hbase_open("hdfs://192.168.0.8:9000")

 

2

=hbase_filter("ColumnPaginationFilter",2, 0)

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

=hbase_scan(A1,"emp";filter:A2)

4

=hbase_filter("ColumnPrefixFilter","na")

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

=hbase_scan(A1,"emp";filter:A4)

6

=hbase_filterlist(A2,A4)

 

7

=hbase_filterlist@o(A2,A4)

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

=hbase_scan(A1,"emp";filter:A6)

 

 

 

9

 

 

 

=hbase_scan(A1,"emp";filter:A7)

相关概念:

hbase_filter()

hbase_scan()