Gcs

阅读(131) 标签: gcs,

Ø  gcs_bucket()

管理Google cloud storage存储桶

Ø  gcs_close()

关闭Google cloud storage连接

Ø  gcs_copy()

将存储桶中的文件复制到本地,或者将本地文件复制到存储桶中

Ø  gcs_file()

获取存储桶下的指定对象

Ø  gcs_list()

列出Google cloud storage存储桶或指定存储桶下的文件

Ø  gcs_open()

连接Google cloud storage服务