fisher_p ()

阅读(145) 标签: 序列, fisher,

描述:

计算Fisher检验的p

语法:

fisher_p (A, B)

备注:

外部库函数,外部库的使用请参考《外部库使用指南》。
 
对于多值目标A,数值变量B,计算Fisher检验的p

参数:

A

序列,多值目标

B

序列,数值变量

返回值:

双精度数

示例:

 

A

 

1

[q,d,a,a,d,q,d,f,g,s]

多值目标

2

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

数值变量

3

=fisher_p(A1,A2)