eq()

阅读(2366) 标签: 置换, boolean值,

本章节介绍eq()函数的用法。

A.eq(B)

描述:

判断一个序列是否能够通过另外一个序列置换得到。

语法:

A.eq(B)

备注:

判断序列A是否能够通过序列B置换(调整成员的位置)得到。

参数:

A

序列表达式。

B

序列表达式。

返回值:

Boolean

示例:

 

A

 

1

=[1,2,5]

 

2

=[5,2,1]

 

3

=A1.eq(A2.,11  ia)

true

4

=["a","b","c"]

 

5

=["b","a","c"]

 

6

=A4.eq(A5)

true

7

=[5,2,2]

 

8

=A7.eq(A1)

false