decimal()

阅读(2782) 标签: 字符串, 数值型, 大浮点数,

描述:

将字符串或数值型的数值转换成大浮点数。

语法:

decimal(stringExp)

decimal(numberExp)

备注:

参数stringExp必须是由数字和小数点组成的字符串。

参数numberExp只能少于等于64位,超过64位就要用字符串stringExp 代替numberExp

参数:

stringExp

给定数值串。

numberExp

数值。

返回值:

大浮点数

示例:

 

A

 

1

=decimal("123456789012345678901234567890")

123456789012345678901234567890

2

=decimal(1234567890123456)

1234567890123456 (BigDecimal类型)

相关概念:

float()

int()

long()

number()

string()