cor ()

阅读(1355) 标签: 序表, 逻辑或, 布尔值,

描述:

将序列成员进行逻辑或运算。

语法:

A.cor()

备注:

逻辑或,序列A中的成员只要有一个为真则结果为true,否则为false

参数:

A

序列

返回值:

true/false

示例:

 

A

 

1

=[2<10,3>4,1!=1]

返回成员truefalsefalse

2

=A1.cand()

true

3

=[1!=1,3<2].cor()

false

4

=[20,1>2].cor()

true,操作值为非布尔型值时自动转换为布尔型

5

=[null,1<2].cor()

true