comangle ()

阅读(2307) 标签: 复数序列, 相位角,

描述:

计算相位角。

语法:  

A.comangle()  

备注:

外部库函数,外部库的使用请参考《外部库使用指南》。

复数序列的每个成员返回区间 [-π,π]中的相位角。

参数:

A

复数序列。

返回值:

序列

示例:

 

A

 

1

=[[1,2],[3,4],[5,6],[7,8],[5,0],[-5,0],[-8,-9],[-0.3,5],[3,-4],[0,0],[0,3],[0,-2]]

 

2

=A1.comangle()

3

=[1,3,5,7,5,-5,-8,-0.3,3,0,0,0]

 

4

=[2,4,6,8,0,0,-9,5,-4,0,3,-2]

 

5

=complex(A3,A4)

生成复数序列。

6

=A5.comangle()

7

=[-1]

单个值默认为实部。

8

=A7.comangle()

如果序列内元素是非负实数,则返回 0;如果元素是负实数,则返回π。