comabs ()

阅读(2084) 标签: 复数序列, , 向量,

描述:

计算复数序列的模。

语法:  

A.comabs()  

备注:

外部库函数,外部库的使用请参考《外部库使用指南》。

复数的模(或模数)表示在复平面中绘制的向量长度,向量指从原点到复数值。对于复数值,∣a+bi∣定义为

参数:

A

复数序列。

返回值:

序列

示例:

 

A

 

1

=[[1,2],[3,4],[5,6],[7,8],[5,0],[-5,0],[-8,-9],[-0.3,5],[3,-4],[0,0],[0,3],[0,-2]]

 

2

=A1.comabs()

3

=[1,3,5,7,5,-5,-8,-0.3,3,0,0,0]

 

4

=[2,4,6,8,0,0,-9,5,-4,0,3,-2]

 

5

=complex(A3,A4)

生成复数序列。

6

=A5.comabs()