cand()

阅读(881) 标签: 序表, 逻辑与, 布尔型,

描述:

将序列成员进行逻辑与运算。

语法:

A.cand()

备注:

逻辑与,序列A中的所有成员同时为真,结果为true,否则为false。逻辑运算操作值的数据类型为布尔型,当操作值为非布尔型值时会自动转换为布尔型,运算结果是布尔型值。

参数:

A

序表

返回值:

true/false

示例:

 

A

 

1

=[2<10,3>4,1!=1]

返回成员truefalsefalse

2

=A1.cand()

false

3

=[1==1,1<2].cand()

true

4

=[20,1<2].cand()

true,操作值为非布尔型值,自动转换为布尔型

5

=[null,1<2].cand()

false